Search

– – – Update – – –

Tag

MenuItem

OnwijsMenu 3.5

Bugs

Er zit een ernstige bug in versie 3.4q waardoor het menu direct na het opstarten crasht, als er geen wifi-verbinding beschikbaar is. Die fout is in deze versie verholpen.

Daarnaast werd er een verkeerde foutmelding gegenereerd bij het activeren van pakketten. De functie werkte daarbij wel. Ook dat is opgelost.

Verder is er in deze versie bij een aantal fouten wat uitgebreid aan de controle en foutafhandeling op een aantal punten.

 

Layout Items

De functionaliteit van de menu items in een layout is een beetje uitgebreid. Ten eerste hoeven de menu items niet meer per se vierkant te zijn. Voor rechthoekige items zijn er de nieuwe attributen:

Width="320"
Height="240"

waarmee voor elk item de exacte maat aangegeven kan worden.

Een andere toevoeging is de mogelijkheid om ronde items te definiëren met het attribuut:

Shape="Circle"

Normaal gesproken is deze leeg en wordt er uitgegaan van een vierkant (of rechthoek). Als Shape op Circle staat wordt bij de afhandeling van de touch (of muis) het item als cirkel behandeld. Dat betekent een nauwkeuriger reactie van de items.

Voorlopig is Circle nog de enige mogelijke waarde.

 

Documentatie

De documentatie is uitgebreid met secties voor de Layout en Layout Items.

Advertisements

OnwijsMenu 3.3e

Ongelijke rijen

Als de MenuItems over meerdere rijen worden verdeeld zijn deze niet altijd even lang. In veel gevallen is dit niet echt een probleem, maar het ziet er toch beter uit als de items dan gecentreerd worden weergegeven. Dat kan vanaf deze versie met het attribuut:

CenterItems="true"

Deze staat standaard aan, d.w.z. dat vanaf deze versie de items gecentreerd worden. Als dat toch niet de bedoeling is kan CenterItems op false worden gezet.

 

Onderlinge afstand

De MenuItems bestaan uit een icoon en een titel die in een vak staan, waarbij de vakken vervolgens tegen elkaar staan. Op deze manier wordt de onderlinge afstand van de iconen (het zichtbare deel van de MenuItems) bepaald door de grootte van de iconen binnen het vak, ofwel de afstand tussen de iconen en de rand van het vak.

Deze afstand kan nu aangepast worden met het nieuwe attribuut:

RelItemMargin="0.15"

De standaardwaarde (zoals die voorheen hard gecodeerd gebruikt werd) is 0.15. Een kleinere waarde zet de ikonen dichter tegen elkaar (maakt ze groter binnen het vak).

Omdat het om een relatieve waarde gaat, past deze zich aan aan de grootte van de MenuItems (ItemSize). Het betekent ook dat als RelItemMarge groter of gelijk is aan 0.5 er geen icoon meer te zien is. Als RelItemMargin 0 is, staan de iconen tegen elkaar.

Let op: door het aanpassen van deze waarde verandert de afstand tussen icoon en tekst.

OnwijsMenu 3.3

Layout

Deze versie bevat een aantal aanpassingen in de weergave van (de tekst bij) de MenuItems en de algemene layout:

Logo-afbeeldingen (extra afbeeldingen op het menuscherm) kunnen bovenop geplaatst worden met het nieuwe attribuut:

OnTop="true"

Standaard staat deze instelling uit, maar in sommige gevallen kan het handig zijn om een afbeelding (deels) over de rest van het scherm inclusief de MenuItems te tonen.

Een ander nieuw attribuut voor een logo-afbeelding is:

DoubleSided="false"

Deze heeft alleen nut als ThreeSixtyInterface op true staat. In dat geval worden alle afbeeldingen twee keer, gespiegeld op het scherm gezet. Als DoubleSided op false staat gebeurt dit niet. Zo kun je ook bij een 360° interface een afbeelding één keer laten weergeven. Dit kan voor layout/versiering doeleinden zinvol zijn.

Zowel in de standaard menuweergave als in de variant met een layout-gedeelte kan de tekstweergave op verschillende manieren aangepast worden.

De fontgrootte kan op twee manieren bepaald worden, met deze attributen:

RelFontSize="0.83"
FontSize="16"

Met RelFontSize wordt de grootte van de tekst gerelateerd aan de maat van het item.
Met FontSize wordt de tekstgrootte absoluut bepaald.

Verder kan de kleur worden aangepast met het attribuut:

FontColor="#000000"

De standaardkleur is wit, maar kan dus aangepast worden naar elke gewenste kleur.

In de standaard weergave is er ook de mogelijkheid om het lettertype aan te passen met het attribuut:

FontFamily="Segoe UI"

Hier kan een geïnstalleerd font worden aangegeven met de interne fontnaam, of een los bijgeleverd font met de naam van het font-bestand (*.ttf). Dit font moet in de Resources map van het menu staan.

NB. er is nog een probleem met het laden van sommige lettertypen.

 

OnwijsShell

Naast de OnwijsMonitor is in deze versie ook de OnwijsShell ingebouwd. Dit programma start automatisch als het laatste menu afsluit.

Het starten van de shell kan geblokkeerd worden met het attribuut:

ShellEnabled="false"

Deze staat (net zoals MonitorEnabled) in de MenuSettings en de standaardwaarde is true.

 

Settings

Het al of niet starten van de OnwijsMonitor en de OnwijsShell kan vanuit het menu geregeld worden in het Settingsscherm (pincode = SETT).

 

OnwijsMonitor

Deze versie van het menu bevat versie 1.1.4 van de OnwijsMonitor.

 

OnwijsMenu 1.5x

RandomPlaces

Nieuw in deze versie is de optie om MenuItems op willekeurige plekken te laten zetten.
Het nieuwe attribuut daarvoor is:

RandomPlaces="true"

De applicatie neemt de opgegeven (of standaard) IconSize en verdeelt de items zo gelijkmatig mogelijk over het menuvlak. De maat van dit menuvlak wordt dan niet meer automatisch afgeleid uit het aantal rijen en kolommen, maar kan opgegeven worden via het attribuut:

RelAppAreaSize="0.75"

Hiermee wordt een vlak aangemaakt dat een maat heeft die gerelateerd is aan het hele scherm. In dit voorbeeld is de maat 75% van de breedte en 75% van de hoogte van het scherm.

Om te voorkomen dat MenuItems over elkaar heen komen te liggen past de applicatie de maat van de iconen automatisch aan. Dit betekent dat ze in veel gevallen kleiner uit zullen pakken dan wanneer ze netjes in een grid staan.

De onderlinge afstand wordt op een minimum gezet dat afgeleid is van de maat van de iconen, maar daar zit vaak al wat ruimte om heen. Om deze afstand aan te passen en de iconen dus wat groter te tonen kan de onderlinge afstand aangepast worden met een rekenfactor, die bepaald wordt met het attribuut:

RelIconDistance="1.5"

Voor vierkante iconen (zonder transparantie) zou deze minimaal 1.41 moeten zijn om overlappingen te voorkomen. Een factor 1.5 geeft dus nog wat extra ruimte. In de praktijk blijkt een waarde van 1.2 ook al goed te werken.
Voor ronde iconen zou deze waarde 1 kunnen zijn, maar iets kleiner zal waarschijnlijk ook goed uitpakken.

Als de MenuItems op een willekeurige plek staan kunnen ze ook onder een willekeurige hoek getoond worden. Dit wordt bepaald door het attribuut:

RandomOrientation="true"

Dit heeft alleen nut (en werkt dus alleen) als RandomPlaces ook true is.

 

 

 

OnwijsMenu 1.5t

Highlight

Deze versie bevat een beter afhandeling van de highlights in het menu (de groene vakjes bij een aangeraakt MenuItem). Er kan nu maar één item tegelijk geselecteerd zijn en de highlight verdwijnt als de touch het item verlaat (door wegschuiven).

 

Lege config

Op raadselachtige wijze raakt het bestand MenuConfig.xml in een heel enkel geval helemaal leeg. De oorzaak is niet duidelijk, dus daar valt nog niets aan te doen.

Deze versie bevat wel een fix: als er in de resources-map een reservekopie staat van het config-bestand wordt deze geladen en in de plaats van het corrupte bestand gezet.

Deze reservekopie kan de naam hebben MenuConfig.xml of BackupConfig.xml.

 

MapView 1.73

Rechtsklik

Met de rechtermuisknop (of een gesimuleerde rechtsklik via touch) kan het afsluitscherm worden opgeroepen. Dit is meestal niet nodig. Normaal gesproken staat de touch zo ingesteld dat de rechtsklik wordt afgevangen. Voor het geval dat niet zo is kan in de configuratie deze functie worden uitgeschakeld met een nieuw (globaal) attribuut:

RightClickEnabled="false"

 

Transparantie

Bij satelliet-menu’s waren de InfoViews standaard niet transparant. Vanaf deze versie is dat omgedraaid. De transparantie kan, ook in een MenuItem, aangepast worden met het attribuut:

transparant="false"

 

Iconen

In een satelliet-menu moet voor elk MenuItem een icoon worden gedefinieerd. Vaak hebben deze dezelfde naam als de afbeelding die gebruikt wordt als content.
Het is nu mogelijk om het de icoon-definitie weg te laten (of leeg te laten), waarna de bestandsnaam uit de content van het MenuItem wordt gehaald. Het icoonbestand wordt dan nog wel geladen in de map die gedefinieerd staat als IconDir.

In theorie zou je de IconDir hetzelfde kunnen laten zijn als de ContentDir, waardoor de content-afbeeldingen gebruikt worden als icoon. Dit is een slecht idee, omdat de content-afbeeldingen veel groter zijn (tot 1600 px.) dan de aan te raden grootte van de iconen (ca. 240 px.).

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑