Search

– – – Update – – –

Category

MapView

MapView 1.88

ImagePacker

In deze versie is ImagePacker-functionaliteit toegevoegd. Dat wil zeggen dat de applicatie afbeeldingsbestanden kan lezen die versleuteld zijn met ImagePacker. Op deze manier kunnen afbeeldingen worden beveiligd.

 

BackgroundItems

Behalve afbeeldingen kunnen de BackgroundItems nu ook tekst bevatten.

Let op: een BackgroundItem moet nog steeds een afbeelding bevatten, maar dat kan een compleet transparant vlak zijn. De afbeelding wordt gebruikt om de afmetingen van het tekstvak te bepalen.

De tekst wordt opgegeven met het attribuut:

Text="©2018 Onwijs"

De weergave van de tekst wordt bepaald met een aantal globale attributen:

BackgroundItemFont="Segoe UI"
BackgroundItemFontSize="16"
BackgroundItemFontColor="#000000"
BackgroundItemFontWeight="normal"

Hiermee worden respectievelijk het lettertype, de maat, de kleur en de dikte van de tekst bepaald.

Er zijn nog een paar extra opties:

BackgroundItemLineSpacing="-8"
BackgroundItemVShift="0"

Met de eerste kan de onderlinge regelafstand worden aangepast, de tweede kan gebruikt worden om de verticale positie van de tekst aan te passen. Standaard staat deze verticaal gecentreerd, maar dit kan soms niet helemaal kloppen (o.a. afhankelijk van het lettertype). Met VShift kan de tekst preciezer in een tekstvak (als dat zichtbaar is in een afbeelding) gecentreerd worden, of juist tegen de boven of onderrand gezet worden.

 

AutoPlay en AutoLoop

Normaal gesproken worden mediabestanden in een InfoView gestart met de speelknop. Daar is een variatie op gekomen met het nieuwe attribuut:

AutoPlay="true"

Als deze op true staat wordt het mediabestand gelijk gestart als het InfoView-item is geopend.

Als een video- of audiobestand helemaal is afgespeeld stopt het afspelen. Ook daar is een variatie opgekomen met het attribuut:

AutoLoop="true"

Hiermee kan aangegeven worden dat een video- of audiobestand na het afspelen automatisch opnieuw start.

Beide attributen kunnen zowel globaal als in een InfoView-item opgegeven worden.

 

Advertisements

MapView 1.87

Bugfix

Er is een extra foutafhandeling toegevoegd bij het laden van statistieken bij aanraken van het scherm. Als er met het statistiekbestand iets niet helemaal klopt (bijvoorbeeld omdat de kaart is aangepast) crashte het programma hier op.

 

SpotView

Een SpotView moet idealiter de afmetingen, of in elk geval de hoogte-breedte-verhouding hebben van het beeldscherm waarop de applicatie bekeken wordt. In verreweg de meeste gevallen is dat 1920 x 1080 pixels (FullHD).

Als de verhouding afwijkt moet de “kaart”-afbeelding geschaald worden naar het optimale formaat. Dit gaat via een animatie na het laden van de punten. In vorige versies had dit als resultaat dat de kaart te klein werd geschaald. Dat is in deze versie aangepast.

 

MapView 1.86

Idle-animatie

In de idle-animatie is de animatie met de punten uitgeschakeld als de punten gedraaid staan (PointAnimation of PointRotated) omdat de groeianimatie de punten van hun plek bewoog.

 

AppStart

Er is een functie toegevoegd waarmee vanuit de kaart andere applicaties kunnen worden opgestart, door het aanraken van een punt.

In de definitie voor een punt zijn daartoe deze attributen toegevoegd:

AppPath="C:\AppFolder"
AppExe="app.exe"
AppIcon="C:\AppFolder\icon.png"

Als een AppPath en AppExe zijn gedefinieerd kan de AppIcon gebruikt worden als plaatje op het punt (i.p.v. PointImage).

MapView 1.85

Bugfix

Als er meerdere, genummerde afbeeldingen voor de kaart gevonden zijn rouleert de applicatie door alle kaarten heen met het attribuut:

AnimatedMap="true"

Er zat een fout in die functionaliteit die in deze versie is opgelost.

 

Timeline

Er is een nieuwe Timeline-functie waarmee verschillende kaarten door de tijd heen gekozen kunnen worden, waarbij de inhoud mee verandert met de kaart. De TimeLine wordt apart gedefinieerd, met daarin de verschillende kaarten, gekoppeld aan een jaartal (of andere tijdaanduiding). De punten kunnen via die tijdaanduiding op de verschillende kaarten getoond worden.

Een tijdlijndefinitie kan er zo uitzien:

<TimeLine
  Position="TopBottom"
  Size="60H"
  HorMargin="80"
  Start="1730"
  End="2015"
  ShowText="true"
  TextColor="#ffffff"
  EvenDistribution="true"
  PointColor="#80c0f0"
  PointBorderColor="#ffffff"
  BarOpacity="1">
  <Map 
   ImageFile="map_1730.jpg"
   MapDate="1730" />
  <Map
   ImageFile="map_1898.jpg"
   MapDate="1898" />
  <Map
   ImageFile="map_1930.jpg"
   MapDate="1930" />
</TimeLine>

Met de Position, Size en HorMargin (of VerMargin) wordt de plaats aangegeven. Start en End bepalen de begin- en eindtijd, en er zijn nog wat attributen waarmee de vormgeving van de tekst en de punten op de tijdlijn aangepast kunnen worden.
Een volledige beschrijving staat hier.

De Map-definities bevatten alleen de naam van de kaartafbeelding en een tijdaanduiding (dit kan een jaartal of een andersoortig getal zijn).

Om de punten te koppelen aan één of meer kaarten / tijdstippen staat er bij elk punt een attribuut:

Dates="1730"

Hier kunnen ook meerdere tijdstippen opgegeven worden, met daartussen een |, zodat het punt op die verschillende kaarten getoond wordt.

 

 

 

 

 

 

MapView 1.84

Bugfix

Het laden van de statistieken kon af en toe fout gaan waardoor de applicatie niet startte. Dat is in deze versie opgelost:

 • als het laden van het stats-bestand slaagt wordt er een backupbestand gemaakt,
 • in het geval van een corrupt stats-bestand wordt de backup geladen,
 • als het laden van de backup ook niet lukt wordt er een nieuw bestand aangemaakt.

MapView 1.83

Bugfix

Er zat in fout in het programma waarbij de minimale hoogte en breedte verwisseld werden. Dit was alleen in heel extreme gevallen (lange of brede afbeeldingen) te merken.

De fout is in deze versie opgelost.

 

Idle

De tijd waarna de idle-animatie start is vanaf deze versie instelbaar met het nieuwe attribuut:

MapIdleTime="30"

Dit is een waarde in seconden, de standaardwaarde is 30.

 

Tekstblok

De breedte van het tekstvak voor een InfoView van het type text is vanaf deze versie in te stellen met het nieuwe attribuut:

TextBlockWidth="320"

Deze kan per item worden gedefinieerd of op globaal niveau voor alle items. De opgegeven waarde is de basis voor een berekende (geschaalde) waarde. De standaardwaarde is 320.

MapView 1.81

Statistieken

In deze versie worden een aantal gegevens gemeten over het gebruik van de applicatie. Dit is een eerste opzet van deze meting en de functionaliteit is nog niet uitgebreid (en in een enkel geval nog helemaal niet) getest.

De resultaten worden opgeslagen in een xml-bestand (stats.xml) dat dezelfde structuur heeft als het config-bestand, met een globaal deel en een lijst van InfoView-items.

Hier is een overzicht van wat op dit moment wordt gemeten:

 

Globaal

 •  RunCount – het aantal keren dat de applicatie gestart is
 •  RunTimes – een lijst met tijden, hoe lang de applicatie heeft gedraaid per keer (run)
 •  TotalRunTime – de totale tijd dat de applicatie heeft gedraaid
 •  SessionCount – het aantal sessies dat geteld is. Een sessie is een periode dat de applicatie daadwerkelijk door een gebruiker gebruikt wordt.
 •  SessionTimes – een lijst met tijden, hoe lang de sessies hebben geduurd
 •  TotalSessionTime – de totale tijd dat de applicatie daadwerkelijk gebruikt is.
 •  LanguageCount – een teller per taal die aangeeft hoe vaak die taal is gekozen.
 • ScreenPoints – een meting van welke punten op het scherm het meest aangeraakt worden
 • MapPoints – een meting van welke punten van de kaart het meest aangeraakt worden
 • MapScale – lijst met schalingen van de kaart

 

Per InfoView

 • OpenCount – het aantal keren dat het item geopend is
 • OpenTimes – en lijst met tijden, hoe lang een item geopend is geweest
 • NewWidth, NewHeight, NewScale – een lijst met maten, naar welke maat een item geschaald is
 • NewX, NewY – een lijst met posities, waar een item naar toe is verplaatst
 • InfoCount – het aantal keren dat de tekst wordt geopend
 • InfoTimes – een lijst met tijden, hoe lang de tekst geopend is geweest
 • VideoCount – het aantal keren dat een video is gestart (ongetest)
 • VideoTimes – een lijst met tijden, hoe lang de video heeft gespeeld (ongetest)

 

NB: Er is nog geen optie voor de weergave van de resultaten.

MapView 1.80

Tekstopmaak

De mogelijkheden voor opgemaakte tekst zijn uitgebreid met de optie voor kleine tekst met de code:

#[s]tekst#

Dit is dezelfde methode als in TipTile gebruikt wordt.

 

Taal

De taalkeuzeknoppen worden standaard met een vlag-icoon weergegeven. Als variatie zijn er nu ook twee sets knoppen met een gekleurde achtergrond en tekst: NL, FR, DE, EN.

Deze alternatieve knoppen worden aangegeven met het attribuut:

LanguageButtonType="Flag"

De mogelijke waarden zijn:
– Flag: de standaardkeuze, met vlaggen op de knoppen
– Color: tekst met rode, gele, blauwe en groene achtergrond
– AltColor: tekst met dezelfde achtergronden in een wat gedektere variant

 

Stopscherm

De opties om het Stopscherm (het paarse scherm waar de afsluitcodes worden ingevoerd) op te roepen zijn uitgebreid. De standaardinstelling was: raak twee hoeken / logo’s tegelijk aan. Via het attribuut ExtraCode kon dit gewijzigd worden,  zodat de vier hoeken achter elkaar aangeraakt moeten worden om het Stopscherm te laten verschijnen. Daar is een nieuwe mogelijkheid bijgekomen die bepaald wordt door het attribuut:

CloseSequence="Two"

Deze vervangt het attribuut ExtraCode (dat overigens nog wel blijft werken).

De mogelijke waarden zijn:
– Two: de standaardkeuze waarbij twee hoeken tegelijk aangeraakt moeten worden
– Cross: de keuze waarbij na elkaar alle vier de hoeken kruislings aangeraakt moeten worden ( voorheen via ExtraCode)
– Four: een nieuwe variant waarbij alle vier de hoeken na elkaar aangeraakt moeten worden, in een willekeurige volgorde

De keuze hier wordt bepaald door een afweging tussen veiligheid (Cross) en gebruikersgemak (Two en in mindere mate Four).

 

Statistieken

In deze versie worden de eerste paar statistische gegevens verzameld. Dat gaat nu alleen nog om wat globale dingen zoals taalkeuze en lengte van sessies en op niveau van een InfoView over het aantal keren dat een item geopend wordt, hoe lang het open blijft en hoe het verplaatst en geschaald wordt.

De gegevens worden opgeslagen in een bestand stats.xml. Als dit te groot wordt of er gaat iets anders mee mis dan kan het verwijderd worden en wordt er automatisch een nieuw bestand aangemaakt.

Er is nog geen mogelijkheid om de resultaten in de applicatie te tonen.

 

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑